Odmeňovanie a benefity  

Štruktúra celkovej odmeny

Štruktúra celkovej odmeny

Tvorba a nastavenie stratégie odmeňovania

Cieľ: férový prístup v odmeňovaní = väčšia konkurencieschopnosť a atraktivita pre potenciálnych zamestnancov.

Stratégiu odmeňovania nastavujeme v závislosti od:

 • celkovej stratégie spoločnosti
 • nastavení cieľov / kľúčových parametrov
 • vnútorných podmienok v spoločnosti
 • situácie na trhu
 • veľkosti spoločnosti
 • odvetví hospodárstva
 • obchodného zamerania

Analýza

Základná otázka: "Je odmeňovanie pracovného miesta podľa trhu a sektora nastavené správne?"

Analýza:

 • Politiky a systému odmeňovania
 • Štruktúry základnej / celkovej mzdy
 • Mzdových štruktúr
 • Pracovného miesta
 • Pomeru variabilnej a pevnej zložky mzdy v celkovej mesačnej, či ročnej mzde.
 • Odmeňovanie špecifických zamestnancov

Cieľové skupiny analýz:

 • Všetky úrovne riadenia spoločnosti
 • Core business zamestnanci (obchodníci, senior špecialisti)
 • Tarifní zamestnanci
 • Špecifické skupiny zamestnancov

HR Kontroling

HR Kontroling = Mať pod kontrolou fungovanie spoločnosti prostredníctvom HR parametrov.

 • Slúži na optimalizáciu a efektívne riadenie ľudských zdrojov
 • Slúži ako podklad pre rozhodovanie manažmentu
 • Slúži ako podklad pre plánovanie nákladov a pracovnej sily
 • Signalizuje potenciálne odchýlky
 • Určuje, aké návrhy opatrení na zlepšenie bude potrebné realizovať.

Politika benefitov

Prieskumy identifikovali, že zamestnanci posuduzujú konkurenčnú výhodu spoločnosti, pre ktorú chcú pracovať, prostredníctvom benefitov, ktoré poskytuje.

 • Nastavenie politiky benefitov vzhľadom na stratégiu spoločnosti.
 • Analýza existujúceho stavu.
 • Identifikácia vhodných produktových a sociálnych benefitov.
 • Porovnanie s trhom a konkurenciou.

PRE BONUS Consulting
S rešpektom k potrebám, s vysokou mierou profesionality, s čo najväčším efektom pre klienta.